Elvägar och motorcyklar

Idag testas olika typer av elvägar på fyra olika platser i Sverige . Trafikverket genomför demonstrationer med olika tekniska lösningar för för tung trafik men säger även att elvägarna har potential för personbilar. Trafikverkets tester har hittills inte visat vilket system som är bäst. Man är också tveksam till lönsamheten i elvägar och avråder därför från utbyggnad i nuläget. Istället behövs satsningar på laddplatser med snabbladdning. SMC får många frågor om vad elvägarna innebär för motorcyklar och vi följer utvecklingen på området noga. Självklart har SMC begärt att MC och moped måste inkluderas i arbetet samt att vi gärna deltar i tester av elvägar.

Varför satsar Trafikverket på detta?

Forskningen för elvägar finansieras av Trafikverket tillsammans med FFI (Fordonsstrategisk forskning och innovation). Elvägar kan bli ett komplement i framtidens fossilfria transportsystem. Tanken är att fordonen laddas under färd. Man testar olika metoder för att få ett underlag kring användande, byggande, drift och underhåll av elvägar samt vilka effekter olika lösningar kan ge avseende utsläppsproblematiken. 

Projektet studerar elvägar för tung godstrafik men elvägar har potential även för personbilar säger Trafikverket. MC och moped nämns överhuvudtaget inte i sammanhanget. För SMC är det därför viktigt att poängtera de specifika behov som finns hos tvåhjuliga motorfordon till alla inblandade i arbetet med elvägar. 

Elvägspilotprojekt - Trafikverket avråder från utbyggnad

Trafikverket har två längre sträckor på gång där man vill göra storskaliga tester av elvägar. SMC har skickat in samrådsyttrande till Trafikverket och förordat den typ av elväg som inte försämrar friktionen eller ställer krav på omfattande installationer av sidoräcken. 
SMCs svar i samråd rörande elväg Örebro-Hallsberg 11 juni 2020

SMCs svar i samråd rörande elväg Nynäshamn-Haninge 15 juni 2020. 

I slutet av januari 2021 publicerade Trafikverket rapporten som avråder från en utbyggnad av elvägar i nuläget och istället påtalar behov av stationära laddplatser. 

Vad innebär elvägarna för motorcyklister?

 
Elskena Arlanda- nedfräst spår i vägen
Här används induktiv teknik, d v s magnetisk överföring av energin. Med konduktiv teknik kan elen matas på två sätt – kontakt uppifrån via luftledningar eller underifrån via ledningar i vägen. eRoad Arlanda har valt att testa och utveckla konduktiv matning underifrån, den teknik som SMC tror har störst potential att lyckas. I denna tekniska lösning överförs energi från en skena i vägen till fordonet via en rörlig arm. Armen känner av var skenan i vägen ligger och så länge fordonet befinner sig över rälsen är kontakten i nedfällt läge. Vid en omkörning lyfts kontakten automatiskt upp. Skenan i vägen som är kopplad till elnätet är också automatisk, den är uppdelad i sektioner och en sektion spänningssätts endast när ett fordon befinner sig ovanför. Stannar fordonet kopplas strömmen ifrån. Skenan gör det möjligt att både ladda fordonets batterier samt driva det framåt.

Alla motorcyklister som passerat ett spårvagns- eller järnvägsspår i regn vet att de kan vara hala. Därför är det ingen överraskning att många ifrågasätter försöken.  SMC har testat elvägen vid Rosersberg. De motorcyklister som testat vägen i Rosersberg anser inte att de upplevt någon försämrad friktion då de kört över spåren i vägen. Personer som är vana att köra i Norrköping menar att skenorna i elvägen är betydligt bättre än spårvagnspår.

Friktionen mättes på denna väg som visade att friktionen på elskenan inte uppfyller Trafikverkets gällande krav, 0,50.  Numera finns varningsskyltar som varnar för halka på vägen.

Elväg Gävleborg
På E16 mellan Kungsgården och Sandviken pågår ett av försöken. Här handlar det luftledningar ovanför vägen som förser fordonet med el. Eftersom det, till skillnad från järnvägen, inte finns en räls att mata tillbaka elen genom krävs dubbla elledningar. Ledningarna går ner till en lastbil med elektrisk drivlina. Ien påbyggnad bakom hytten finns en strömavtagare som ansluts till fordonets elsystem. I projektet Elväg E16 används standardlastbilar med hybriddrift, d v s de kan köras både på el- och/eller dieselmotor. Elväg E16 påverkar motorcyklisters säkerhet eftersom det ställs krav på kraftiga vägräcken framför elstolparna. Det betyder att fler hinder installeras i vägmiljön och vägens säkerhetszon försämras då räcken ersätter förlåtande sidoområden.  

Smartroad Gotland
Den elektrifierade vägen på Gotland kommer totalt bli 1.6 km lång och anläggs på den 4 km långa demonstrationssträckan mellan centrala Visby och Visby flygplats. Elbussen kommer köra passagerare till och från flygplatsen. El-lastbilen körs av en professionell förare för att validera och testa systemet. 

Laddningssystemet installeras under asfalten och möjliggör en delad infrastruktur som markant minskar behovet av att ladda batteriet när fordonet är stillastående. Det induktiva systemet minskar även batteristorleken och kan appliceras på alla typer av elfordon - bussar, lastbilar och personbilar (inte MC). Systemet är särskilt framtaget för autonoma elfordon. Här är en presentation av projektet.

För SMC känns detta som det alternativ som är bäst för tvåhjuliga fordon som har stort behov av god friktion. Ledningarna är inte synliga på vägen. MC-förare från SMC har  testat vägen utan att ha några anmärkningar vilket vi också meddelat projektledningen. 

Evolution road Lund 
I projektet Evolution Road förser man en kilometerlång vägsträcka på Getingevägen med laddskenor på vägen som automatiskt kan ladda batterierna på elfordon – både när de kör och när de står stilla. Det är en konduktiv lösning där en avtagare under fordonet får direktkontakt med vägens laddskena. . En buss som laddats en kilometer på elvägen kan sedan köra ca tre kilometer på laddningen. Elvägen byggs i bussfilen på Getingevägen där MC och mopeder inte får köra. SMC har varit i kontakt med projektledningen för att dels diskutera tester av elskenorna, dels ge input på hur elskenorna fungerar för tvåhjuliga motorfordon.

Vad är viktigt för SMC?

  • Att MC och moped beaktas. Även motorcyklar och mopeder kan vara eldrivna
  • Att friktionen inte försämras på vägar som elektrifieras
  • Att MC och moped inte förbjuds på elvägar
  • Att vägar som elektrifieras inte gör det på bekostnad av trafikanternas säkerhet, t ex genom installation av räcken och försämrad friktion