MC i bussfiler

SMC:s arbete för att få fler bussfiler öppna för motorcyklister ger resultat. Nu är frågan än en gång aktuell i både Stockholm och Göteborg. Faktum är att Stockholm var första stad i världen att öppna en bussfil för MC-förare, redan 1981. Därefter öppnades ytterligare ett antal. 2011 stängdes en av filerna utan förvarning och utan att Trafikverket kunde ge någon rimlig förklaring till detta. Enligt motorcyklisterna i staden är tillåten MC-körning i bussfil en av de viktigaste åtgärderna för ökad trafiksäkerhet.

På TV4 Nyheterna fredag 25/8 sänds ett inslag om motorcykelkörning i bussfil.

Här kan du se inslaget.

 

 

 

 

 

Sverige

Motorcyklar har fått köra MC i vissa bussfiler i Stockholm sedan 1981. Stockholm var den första staden i världen som införde detta på försök ett år i bussfilen på Skanstullsbron. Försöket permanentades och har genom åren varit en självklar säkerhetsåtgärd för knuttarna i Stockholm. Körning i bussfil ökar trafiksäkerhet genom att man syns bättre, minskar risken för kollisioner och förbättrar framkomligheten. SMC har med jämna mellanrum och utan resultat försökt få tillåtelse för motorcyklister att köra i fler bussfiler som öppnas för taxi, färdtjänst, bussar i beställningstrafik med flera. Motorcyklar får köra i bussfil på 22 kommunala gator och vägar i Stockholm och Järfälla kommun samt tre av Trafikverkets vägar. Du hittar dem här. 

Trafikverket utredde hösten 2017 frågan om MC i bussfiler. Tyvärr utvärderas inte MC-körning i bussfiler i Sverige. Trafikverket sammanställde 20 utländska forskningsrapporter och artiklar för att utvärdera hur trafiksäkerheten påverkas när MC tillåts köra i kollektiv-trafikkörfältet.  Trafikverkets konklusion är att studierna inte ger någon tydlig bild av att trafiksäkerheten för motorcyklister förbättras eller försämras när de tillåts köra i bussfilerna. Att öppna fler bussfiler för MC ser därför inte Trafikverket som en prioriterad insats för att öka säkerheten för motorcyklister. Men, man säger samtidigt att det inte någon anledning att förbjuda MC i de bussfiler där man får köra idag ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Läs mer på Trafikverkets hemsida. 

Efter ett remissvar på kommunens förslag till trafiksäkerhetsplan öppnade Eskilstuna kommun en bussfil för motorcyklar. 

I Göteborg har SMC Västra Götaland föreslagit att motorcyklar ska få framföras på några infartsleder samt en kommunal väg på försök under två år. SMC har också föreslagit att försöket ska utvärderas i samarbete med t ex VTI. Ansökan skickades till Länsstyrelsen i Västra Götaland i slutet av april 2019. 

Jan Rickardsson, SMC Västra Götaland, skrev en debattartikel som publicerades i Göteborgsposten och MC-Folket under 2018. 

Försäkringsbolagen i Sverige har diskuterat frågan om MC i bussfiler samt tittat på försäkringsstatistik. De har i ett gemensamt ställningstagande från TFF förklarat att man är positiv till att motorcyklar får köra i bussfiler eftersom det minskar risken för kollisioner vid körning mellan filerna i trängsel. 

Varför vill motorcyklister köra i bussfiler?

Sommaren 2015 har SMC och SMC Stockholm genomfört en enkätundersökning om MC-användning i Stockholm med hjälp av VTI. Över 1000 motorcyklister har svarat i enkätundersökningen.  Enkätsvaren visar att det är en betydligt högre andel stockholmare som har motorcykel som pendlarfordon jämfört med i övriga landet. Vanligaste orsakerna till att man pendlar med MC är att spara tid och slippa stå i kö.

Hela 78 procent har varit nära att krocka med ett annat fordon en eller flera gånger det senaste året på grund av att den andra föraren inte sett motorcyklisten. Problemet är betydligt större i stockholmstrafiken jämfört med övriga Sverige. Nästan lika många, 77 procent, har upplevt att man blivit trängd i en kö av andra trafikanter en eller flera gånger det senaste året.  Just nu pågår ombyggnad av mängder i Stockholms stad där man tar skapar breda bussfiler där även cyklister får köra samtidigt som körfält tas bort och smalnas av. Det betyder att MC- och mopedförare ska trängas på mindre ytor med övrig fordonstrafik. Frågan om att få köra MC i bussfil är därför högaktuelll.


Fleminggatan är ett exempel där körfält tagits bort samtidigt som bussfil breddats för att ge plats för trampcyklister. 

SMC har tagit fram ett dokument som dels beskriver vilka regler som gäller för att få köra i bussfil, dels hur vi som förare bör köra i bussfilerna.  Enligt Trafikförordningen kan väghållaren besluta om att göra en viss väg ellervägsträcka till körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Med flera kan alltså innebära motorcyklar och moped klass I.
SMC:s uppförandekod för MC-körning i bussfil.  

Utvärderingar och försök med MC i bussfiler från andra länder

Stockholm var först i världen med att öppna bussfiler för motorcyklister. Sedan dess har allt fler städer öppnat filerna.  I Norge är motorcyklar och mopeder tillåtna enligt lag i samtliga bussfiler. I brittiska städer, bl a London, tillåts motorcyklar i allt fler bussfiler för att öka säkerhet och förbättra framkomligheten. 

Norge
Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2014–2017: I den norska MC-strategin finns MC i bussfiler med som en självklar del för ökad säkerhet och framkomlighet. 

UK
The Government’s Motorcycling Strategy, Department for Transport UK. En viktig del i strategin för MC-säkerhet var att utreda frågan om MC ska tillåtas i bussfiler. Det har man gjort och nedan finns en mängd städer där MC nu tillåts i bussfiler. 

London: har öppnat mest bussfiler för MC i hela världen. Så här säger man på sin hemsida: ” Benefits include reduced journey times for motorcyclists and less carbon dioxide emissions. The safety of motorcyclists and other vulnerable road users is unaffected. It also helps achieve a key strand of the Mayor's transport strategy - helping to smooth traffic flow. “ Länk till MC in buslanes in London. 

I mars 2016 presenterade the Transport Committee i London en enkätundersökning bland motorcyklister och lämnade en rad förslag. Ett av dessa är att öppna alla bussfiler för MC för att minska tveksamheter om var MC är tillåtna. Kommittén är besvikna på att kommunerna inte följt uppmaningen att öppna bussfiler för MC.
Easy Rider-  Improvning motorcycle safety on London´s roads, 2016.  

Edinburgh: Första staden i Skottland som öppnade bussfiler för MC, utifrån hur framgångsrikt detta varit i London. Länk. 

Plymouth: efter ett 18 månader långt försök 2007-2008 öppnades en majoritet av stadens bussfiler permanent för MC. Länk. 

Bristol: Staden arbetar aktivt med säkerhet för MC genom att tillåta MC i bussfiler, skapa MC-parkeringar, uppmärksamhetskampanjer mot andra trafikanter och anpassa vägmiljö även för MC och moped. Länk. 

Cardiff: Startade ett sex månader långt försök i februari 2015 där MC tillåts i bussfiler. Länk. 

Brighton: Ett försök har resulterat i att flera bussfiler öppnats för MC. Försök pågår i andra filer. Staden arbetar aktivt med en mängd olika åtgärder för ökad MC-säkerhet, där MC i bussfiler är ett exempel. Länk. 

Belfast: Motorcyklar är tillåtna i bussfiler för ökad säkerhet. Länk. 

Belgien

Premiärministern vill öppna bussfilerna för MC i Belgien. Länk

Spanien
Motorcyklar (och ibland mopeder) tillåtna i samtliga bussfiler i följande städer: Madrid, Sevilla, Valencia, Vigo, Granada, Palma de Mallorca samt i vissa bussfiler i Vitoria. 

Schweiz
Geneve: Den 15 augusti 2017 öppnades den första bussfilen för MC i staden under ett år på försök. Faller det väl ut kommer fler bussfiler att öppna för MC. Länk.

Australien och Nya Zeeland
I Australien har flera delstater öppnat bussfiler för motorcyklar, både som försök och permanent. 

Western Australia: försöksperiod 12 månader som startar i feburari 2015. Länk  

Sydney: Motorcyklar tillåts i bussfiler. länk. 

Australian Capital Territory: MC tillåts i bussfiler, länk.

Melbourne: försök på Hoddle Street, länk. 

Nya Zeeland
Motorcyklar, mopeder och cyklar är tillåtna i alla bussfiler om det inte finns förbudsskylt. Länk.  En utvärdering i Auckland visar att MC-olyckorna minskat i alla bussfiler utom en. Länk. 

Canada
Motorcyklar ska tillåtas i vissa bussfiler i staden Toronto enligt beslut 26 juni 2018

Frankrike
I Frankrike har det aldrig varit tillåtet att köra MC i bussfiler. Däremot har man gjort en studie av motorcyklister och mopedister i Marseilles som kör i bussfilerna. Studien bygger alltså på 100 % lagbrytare. Studiens slutsats är att inte tillåta MC i bussfil på grund av den ökade olycksrisken.  Länk till studien. 

Läs artikeln om hur SMC Västra Götaland arbetat i Göteborg för att tillåta MC i bussfiler. Frågan bordlades och har nu återremitterats till Trafikkontoret. Trafiknämnden har också uttalat att kontoret ska samarbeta med SMC. Ansökan skickad till Länsstyrelsen i slutet av april 2019.

Läs pressmeddelande "Så kan säkerheten öka för motorcyklisterna i Stockholm" som skickades ut den 30 september.  

 


Klicka på bilden ovan för att läsa enkätundersökningen som presenteras i i rapportform. 

 

Andra myndigheters inställning till motorcykel i bussfiler

Hösten 2012 förbjöds motorcyklar i en bussfil på E18.20 norr om Stockholm efter 30 år. Ingen information gick ut om detta till MC-förare. Förslaget från Trafikverket gick aldrig ut på remiss. SMC och  SMC Stockholm överklagade beslutet till Länsstyrelsen och Transporstyrelsen som avslog SMC:s begäran. Deras beslut går inte att överklaga.

Transportstyrelsen konstaterar att både framkomlighet och trafiksäkerhet ökar för motorcyklister om de tillåts köra i bussfilerna. Varken säkerhet eller framkomlighet är dock tillräckliga skäl för att bifalla SMC:s överklagande. Transportstyrelsen anser att motorcyklar inte är ett fordon som kompletterar linjetrafik.

SMC har träffat infrastrukturministern och Näringsdepartementet. Deras inställning är att det finns möjlighet att tillåta motorcyklar i bussfiler genom lokala föreskrifter. Det finns inga hinder varken i Trafikförordningen eller Vägmärkesförordningen.  

Stockholms Lokaltrafik, SL och Polismyndigheten i Stockholm varr positiva till motorcyklar i bussfiler generellt, dock med vissa undantag. Baserat på deras synpunkter om vilka bussfiler som är olämpliga för motorcykel enligt kollektivtrafiken och trafikpolisen har SMC tagit fram en uppförandekod för MC-körning i bussfiler. I och med att Transportstyrelsen avslog SMC och SMC Stockholms överklagande avbröts pågående samtal med SL. 

Vid riksdagens trafiksäkerhetsdebatt 5 april 2017 avslogs en motion om att tillåta MC i bussfil. Så här skrev Trafikutskottet till riksdagen: " Utskottet noterar vidare att sedan 1980-talet har motorcyklar varit tillåtna i ett antal kollektivkörfält i Stockholmsregionen. Utskottet kan vidare notera att Trafikverket traditionellt har haft en positiv inställning till att motorcyklar tillåts köra i kollektivkörfälten med undantag för platser där det av trafiktekniska skäl är olämpligt, samma inställning har man om taxi och färdtjänst.

Utskottet ser mot den bakgrunden inte något behov av att väcka initiativ i dessa frågor och avstyrker därför motionerna 2016/17:1762 (SD) och 2016/17:1805 (SD).

Trafikverket har tyvärr inte haft en positiv inställning till MC i bussfiler utan har tvärtom avslagit MC i samtliga bussfiler.  

Inför riksdagsvalet 2014 sa samtliga riksdagspartier att man inte har något emot dettta men de flesta anser att frågan ska avgöras lokalt. 

 

Dokument i överklagandet då bussfilen på E18.20 stängdes för MC

 
Transportstyrelsens beslut.
SMC:s överklagande.
SMC:s yttrande till Länsstyrelsen
Ytttrande från Näringsdepartementet
Yttrande från  det Konglige Samferdseldepartement
Tidigare nyhet i frågan då MC-förbudet infördes.