Valet 2018

Inför riksdagsvalet 2018 ställde SMC sex frågor till de åtta partier som finns i riksdagen. Vi frågade ledamöter i Trafikutskottet eftersom de beslutar i de viktigaste frågorna som rör svenska motorcyklister. Vi gjorde också film där de fick ge en sammanfattande hälsning till svenska motorcyklister.

Inför valet 2014 ställde vi också frågor till valbara politiker i Trafikutskottet. Här kan du läsa vad vi frågade dem och hur de hållt sina löften. 

Frågor inför valet 2018

1. Vad innebär Nystart Nollvisionen för motorcyklister och mopedister?

Både stat och kommun exkluderar motorcyklar och mopeder i alla sammanhang. I Nationell Plan säger Trafikverket tydligt att inga satsningar ska göras för ökad MC-säkerhet under de kommande tolv åren. Kommuner skapar egna förklaringar till vad som är oskyddad trafikant.  Inga medel satsas på planering och utformning av trafikmiljön, i stat och kommun, för att minska säkerheten för motorcyklister och mopedister. Vill ditt parti göra åt detta och i så fall vad?

Miljöpartiet: Sverige har varit mycket framgångsrika i att minska trafikdödligheten, den är nu lägst i världen. Även om antalet dödade på motorcykel har sjunkit kraftigt de senaste åren, måste arbetet i linje med Nollvisionens målsättningar fortsätta. Den som färdas på ett tvåhjuligt fordon oavsett om det är en MC eller en cykel är oskyddad och extra sårbar vid en olycka. Därför är det viktigt att den aspekten tas med när vägar, korsningar och räcken utformas. Åtgärdsplaneringen har fått ett ökat fokus på oskyddade trafikanters förutsättningar och behov, vilket naturligtvis även inbegriper motorcyklar. För att minska MC-olyckorna är åtgärder för att få ner hastigheterna och öka andelen motorcyklar med ABS-bromsar viktiga, det är i linje med den strategi för ökad säkerhet på motorcykel och moped som togs fram av SMC och andra aktörer på området 2009.

Vänsterpartiet: Vi kommer fortsatt att arbeta för att trafiksäkerheten är hög för samtliga trafikkanter.

Socialdemokraterna: Vi har varit tydliga under denna mandatperiod med att MC och moped ingår i Nystart Nollvisionen. Det har gjorts ett tillkännagivande om att vägar och vägutrustning ska vara säkrare för MC. Det är viktigt att stimulera nytänkande på området. Nu inväntar vi resultat av Nationell Plan för att se vilka satsningar som ska göras under de kommande tolv åren och vad som avser MC.

Centerpartiet: Nystart Nollvisionen är bra utgångspunkt för trafiksäkerhetsarbetet. Det framgår mycket tydligt av Nystarten att prioritet ska läggas på oskyddade där även MC och moped ingår. Det är viktigt att man följer upp vad som görs inom Nollvisionen eftersom fokus tidigare varit på bil. När beslut om Nationell Transportplan (den som beskriver de kommande tio årens vägbyggen) fattats kommer vi att titta på förslagen. Det är viktigt att komma ihåg då att rätt så stora förbättringsåtgärder, upp till 100 miljoner/åtgärd, inte är angivna med namn. dessa blir viktiga att ha koll på eftersom här ryms mycket av det som är viktigt för MCåkare, räcken, avfarter mm. 

Liberalerna: Vi anser att nollvisionen även ska omfatta alla trafikanter. Vi har påtalar tex problemen med 2+1 vägar.

Moderaterna: Vi anser att det händer för lite på området. Ökad säkerhet för MC fanns med i Trafikutskottets betänkande och ifjol gjorde vi ett tillkännagivande om säkrare vägar och räcken för MC. Det behövs tydligare mål om säkrare vägar – även för MC. Det behövs en handlingsplan för hur vi kommer dit.

Kristdemokraterna: Nollvisionen gäller även för oskyddade trafikanter. Det är svårt att säga om regeringen lyckats inkludera MC hittills och visst finns det brister. Jag tror att man inte inser hur oskyddade motorcyklisterna är på vägarna, t ex i rondeller och korningar. Det man kan göra för att öka fokus på MC och moped är styrning genom regleringsbrev till Trafikverket angående krav på planering och utformning. Trafikverket kan sedan ge direktiv ut i egna led och till SKL.

Sverigedemokraterna: När Nationell Plan presenteras skriver vi en ny motion. Vi kommer inte dra frågan i långbänk utan följa upp tillkännagivandet från 2017 med krav på säkrare vägar och räcken för motorcyklister. Det kanske vore bättre om vi hade mer av ministerstyre i Sverige där regeringen kunde ställa krav på myndigheterna. För oss ska Nollvisionen omfatta alla trafikanter och vägar.

2. MC och moped exkluderas då våra städer byggs om. Är detta en utveckling som du och ditt parti är nöjda med? Vill ni göra något åt detta och i så fall vad?

Våra större städer växer och trängseln ökar. Fler som väljer motorcykel eller moped istället för bil kunna bidra till ökad framkomlighet. Trots en explosion av små, miljövänliga fordon på marknaden har flera kommuner i Sverige försämrat möjligheten att pendla med MC och moped. Det handlar om införande av P-avgifter, avsmalnande av vägar och körfält, ingen utveckling mot att få köra MC i bussfil och liknande. 

Miljöpartiet: Miljöpartiet ser ett stort värde i att fler pendlar med miljövänliga mindre fordon, MC, moped och cykel. En MC är bränslesnålare än de flesta bilar, tar mindre plats i trafiken och behöver mindre parkeringsyta – alla tre viktiga egenskaper när trängseln ökar och fler trafikslag behöver dela på trafikutrymmet.  Miljöpartiet i regeringsställning har infört en elfordonspremie som ger stöd för köp av elcykel elmotorcykel eller elmoped upp till 25 % av inköpspriset (max 10000 kr), vi har avsatt 350 miljoner kronor per år 2018-2020 till den elfordonpremien. På så sätt kommer stora grupper av tänkbara pendlare att kunna få tillgång till eldrivna fordon och ha lättare att välja bort bilresor. Internationell forskning visar att många som testar att pendla med elcykel eller elmoped ställer bilen i stor utsträckning.

Vänsterpartiet: Vi anser att införande av t.ex. P-avgifter och avsmalnande vägar är åtgärder som kommunerna själva fortsatt bör få avgöra.

Socialdemokraterna: Genom stadsmiljöavtalen delar regeringen ut en miljard per år som stimulans för att skapa hållbara städer. Det bidrar till att minska trängsel och förbättra stadsmiljöerna. Det bidrar till fler GCM-vägar, sänkta hastigheter i tätorter och en säkrare vägmiljö för alla trafikanter, även motorcyklister och mopedister.

Centerpartiet: Vi är inte nöjda med dagens utveckling. Centerpartiet är ett teknikneutralt parti avseende fordon. I städerna är det inte fordonen som är problemet, det är ytan de upptar vid färd och uppställning. För oss är det viktigt att klimateffektiva och ytsnåla fordon stimuleras. Jag är inte främmande för att man ställer krav på detta i stadsmiljöavtal. Centerpartiet anser att alla fordon som bidrar till ökad framkomlighet bör få använda bussfiler, t ex buss, bilpool, taxi och MC/moped klass I.

Liberalerna: Vi ser behov av åtgärder men främst för gångtrafikanter och cyklister. Bilar och motorcyklar behöver också infrastruktur i tätorter i form av P-avgifter och  parkeringsplatser men dessa är en lokal fråga.

Moderaterna:Vi ser på MC och moped som miljövänliga och ytsnåla fordon som bidrar till minskad trängsel. Kommunerna måste bli bättre på att stimulera användningen av dessa fordon genom t ex att tillåta MC i bussfiler, att erbjuda gratis parkering och liknande. Kommunerna måste jobba lika aktivt med MC och moped som man gör med trampcykel.

Kristdemokraterna: KD har motionerat om krav på säkerhetsavstånd när man kör om en trampcykel. Detta är en fråga som även rör MC och moped. Vi ser inga hinder för att tillåta motorcyklar i bussfiler vilket är möjligt genom dagens lagstiftning. Det bör minska olycksrisken. För oss är det viktigt att stimulera användningen av MC och moped i städerna, det handlar om ytsnåla fordon som tar betydligt mindre plats än bilar. Ett exempel där det krävs en snabb översyn utifrån detta är P-avgifterna. Det är inte rimligt att en MC/moped ska betala lika hög avgift som en bil. Detta är dock en kommunal fråga.

Sverigedemokraterna: Vi är bestörta över denna utveckling. Vi har lagt motion om att tillåta MC i bussfil varje år sedan 2015. Det krävs en attitydförändring i vårt land från beslutsfattare i kommuner och myndigheter. Alla som kör MC är inte män som kör MC enbart för att roa sig. Sverige måste göra som andra länder, se MC och moped som smarta transportmeddel. Några enkla medel att stimulera användningen för att minska trängseln är att öppna bussfiler för MC, gratis MC-parkeringar och tillåta parkering ut från trottoar mellan bilar.

3. Är det acceptabelt att trafiksäkerhetsåtgärder sker på bekostnad av vissa trafikanter? Vad kan och vill ditt parti göra åt detta?

Under 20 år har mängder av mitträcken satts upp i Sverige. Inga räckeskrav finns på att minimera skaderisken för oskyddade trafikanter som kör in i dem. Ju fler räcken som sätts upp, desto fler motorcyklister dödas och skadas. Sverige har Europas och kanske också världens högsta andel dödade motorcyklister i räckesolyckor.  Nu säkras också sidoområden genom att sidoräcken monteras. Sverige tillåter dessutom att räcken sätts upp mycket närmre körbanan än vad som ses som säkert för oskyddade trafikanter i resten av världen. Inga indikationer finns på att säkrare räcken för motorcyklister ska utvecklas, beställas och monteras eller att satsningar ska göras på förlåtande sidoområden istället för räcken.

Miljöpartiet: Forskning visar att både mitträcken och sidräcken räddar många liv varje år. För MC-förare är risken att skadas svårt eller omkomma vid en räckesolycka dock hög, ca 50 procent. Räcken står för det vanligaste kollisionsobjektet i singelolyckor på mc. Det är ett allvarligt problem. I en tidigare studie har Folksam och Trafikverket visat att cirka 5 motorcyklister omkommer varje år när de kör in i ett räcke (drygt 10% av alla dödade motorcyklister). Utformningen och placeringen av räcken har stor betydelse för hur allvarliga följder en olycka får. Arbeten för att utvärdera och analysera räckesfrågan pågår. Trafikverket har föreslagit ändringar i VGU (handbok om vägars- och gators utformning) för ökade krav på släthet och underglidningsskydd och avser införa MC-vänliga räcken så kallade MPS på avfarter till europavägarna. Trafikverket har även utvärderat de försök som genomförts med vägräcken med olika tekniska lösningar på tre platser i landet. En positiv utveckling i fordonstekniken är den snabba implementeringen av låsningsfria bromsar (ABS) och andra elektroniska stödsystem som Antispinn och Motorcycle Stability Control (MSC). Det är troligt att färre och färre motorcyklister kommer att glida in i räcken i framtiden, eftersom allt tyder på att ABS förbättrar stabiliteten och minskar risken att köra omkull.

Vänsterpartiet: Nej, det är inte acceptabelt. Vi anser att mitt- och räcken ska vara utformade så att de är säkra för alla typer av fordon. Ett sätt att lösa problemet med att motorcyklister kan skadas i händelse av att de kör in i mitt- och sidoräcken, är att framför allt i kurvor använda sig av någon form av system som tar hänsyn till även motorcyklister. Även om det i allmänhet är positivt med vajerräcken får det naturligtvis inte gå ut över motorcyklisterna. Vi menar att man i framtagandet av skyddsanordningar i högre utsträckning ska utgå ifrån olika trafikanters behov. SMC måste vara en viktig samarbetspartner i detta arbete.

Socialdemokraterna: Inga trafiksäkerhetsåtgärder får ske på vissa trafikanters bekostnad. Vi har fått uppgift från Trafikverket om att en rad olika projekt pågår för att öka motorcyklisternas säkerhet. Det handlar om att ställa nya krav, att undersöka risknivå på vägar, kriterier för utbyte av vägar och ett livscykelkostnadsprojekt. Men, vi politiker måste bli tydligare. Vi måste kräva att väghållaren ser till alla trafikanters säkerhet, särskilt på vägar med höga hastigheter.

Centerpartiet:  Nej, det är inte acceptabelt. Vi kommer att följa upp vad regeringen har gjort och vad man vill göra i Nationell Transportplan. Vi ska också följa upp vad man gjort inom Nystart Nollvisionen. Helt uppenbart är att det finns en målkonflikt i räckesfrågan- räcken som räddar liv på de som färdas i bil dödar och skadar motorcyklister. Trafikverkets uppdrag är dock tydligt, Nollvisionen omfattar alla och i Nystart Nollvisionen är fokus på oskyddade trafikanter, även MC och moped. Det är viktigt att SMC påminner politikerna och informerar i sakfrågor, t ex räcken och MC-säkerhet.

Liberalerna: Vi ser en rad problem med 2+1 vägar. Tekniska utformningar i övrigt måste anpassas för att minska skador vid olyckor.

Moderaterna: Vägmiljön måste vara säker för alla trafikanter. Vi upplever att arbetet för säkrare räcken även för MC har avstannat. Man har inte gått vidare med MPS trots att försök visar att dessa fungerar på svenska vägar. Säkrare räcken för alla trafikanter måste komma in i den allmänna planeringen och inte ses som ett sidospår. Det behövs en tydlig arbetsplan. Jag är förvånad över utvecklingen i Sverige där man stänger in trafikanterna mellan räcken placerade tätt inpå körbanan – det känns inte bra att köra motorcykel där. Sverige måste använda den kunskap som finns på området och gå vidare för att få MC-vänligare räcken generellt ute på vägarna.

Kristdemokraterna: Det behövs en åtgärdsplan för utbyte av vajerräcken. En av orsakerna till dödsolyckor och allvarligt skadade MC-ister är vägräcken med vajer som förorsakar större skador för motorcyklisterna då det blir olyckor. Motorcyklister fastnar i dessa räcken, vilket förvärrar olyckan med större och alvarligare personskador som följd. Kd kommer att följa upp denna fråga i Nationell Plan. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att majoriteten och Trafikverket fortsätter att beskriva dessa räcken som säkra för alla trafikanter när det är konstaterat att räcken med oskyddade stolpar ökar skaderisken.

Sverigedemokraterna: Nej, självklart får ingen trafiksäkerhetsåtgärd ske på bekostnad av vissa trafikanter. Sd har lagt flera motioner i denna fråga och krävt att Nollvisionen ska omfatta alla trafikanter. Tyvärr har vi blivit nerröstade. 2017 ställde vi oss bakom Alliansens förslag vilket ledde till ett krav på tillkännagivande om säkrare vägar och räcken för MC. Vi kommer att fortsätta att driva frågan eftersom vi ser med avsky på utformningen av 2+1-vägar där vägrenar saknas och vägräcken med oskyddade stolpar placeras direkt i vägkant. Vi behöver bredare vägar i Sverige, inte tvärtom.

Fråga 4. Hur tänker ni säkerställa att just bristande vägunderhåll inte leder till trafikolyckor? 

Bristande underhåll leder till dödade och skadade motorcyklister varje år. Grus på belagd väg ger en friktion som motsvarar vinterväglag och leder till 600 olyckor årligen. Sprickor, hål och hal beläggning leder till både dödade och allvarligt skadade. Underhåll är tyvärr inte en prioriterad trafiksäkerhetsåtgärd trots att det leder till olyckor och en stor underhållsskuld avseende brister på vägarna. För oss som kör MC är det uppenbart att de svenska vägar får en allt sämre standard.

Miljöpartiet:  Bristande vägunderhåll är ett allvarligt problem, särskilt för trafikanter med 2-hjuliga fordon. Jag har själv råkat ut för situationen där dåligt vägunderhåll ledde till en olycka i en osopad rondell i juni utanför Nyköping. Ingen kul start på MC-resan till Berlin även om det inte var någon allvarlig omkullåkning. Staten lägger årligen ca 8 miljarder på underhåll av det statliga vägnätet. Det har varit tydligt den senaste tiden att underhållet av järnvägen är i ett bedrövligt skick, det har varit eftersatt under årtionden och det har därför uppstått en underhållsskuld som nu måste åtgärdas. Då det finns begränsat med resurser tvingas vi därför prioritera. Det ligger dock på alla förare att anpassa farten efter väglaget, hög hastighet bidrar till många olyckor.

Vänsterpartiet: Vi anser att det behövs ökade resurser för vägunderhållet så att standarden inte försämras.

Socialdemokraterna: Vi har anslagit mer pengar till underhåll och är inte främmande för att avsätta mer. Underhållsskulden för vägarna är dock ofantlig och det kommer att ta tid att komma ikapp. Socialdemokraterna har visat en tydlig politisk vilja för satsningar på vägunderhåll.

Centerpartiet: Tyvärr har regeringen inte anslagit tillräckligt med medel till vägunderhåll och dessutom ligger fokus på järnväg. Det betyder att underhållsskulden på väg kommer att öka. Vi ser ett stort problem med detta eftersom prioriteten på vägunderhåll läggs på de större vägarna. En konsekvens kan bli att man sänker hastigheten istället för att reparera vägar. Försämrat underhåll leder till sämre tillgänglighet, ökad olycksrisk och fler skador på fordon. Det är inte rimligt att använda hastighetssänkning som metod för säkerhet istället för att underhålla vägar.

Liberalerna: Vi anser att den infrastruktur som redan finns ska i första hand åtgärdas så att den fungerar. Rullgrus, halka med mera måste motverkas genom åtgärder. Vi är inte nöjda med läget som det ser ut idag.

Moderaterna: Det behövs mer resurser till underhåll av de svenska vägarna, även det mindre vägnätet för att minimera förekomsten av potthål och lösgrus. Det är mycket viktigt att väghållarna informerar trafikanter via skyltar men också entreprenörerna om den ökad olycksrisken. Man måste också kontrollera och följa upp såväl små som stora projekt.

Kristdemokraterna: Vi vill avsätta mer medel till vägunderhåll. Det krävs också betydligt mer omfattande kontroller från Trafikverket av uppdraget. För oss är det självklart att entreprenörerna måste laga potthål och sopa bort grus efter sina åtgärder. Lösgrus på belagd väg leder till plåtskador på bilar och både person- och vagnskador för MC-och mopedförare.

Sverigedemokraterna: Det avsätts inte tillräckligt mycket medel för att klara det underhåll som behövs i Sverige. Vi väntar nu på hur regeringen vill använda medlen i Nationell Plan. För SD är det viktigt att laga det som är trasigt innan vi gör något nytt, som till exempel höghastighetståg. Vi anser också att kontrollen av hur vägunderhållet görs måste bli bättre.

Fråga 5. Hur ser du och ditt parti på införande av ägaransvar för autonoma fordon och för andra fordon?

I utredningen ”Vägen till självkörande fordon” föreslår utredaren att ägaransvar införs för autonoma fordon. Detta har riksdagen sagt nej till ett antal gånger tidigare. 

Miljöpartiet: Miljöpartiet ställer sig bakom utredningens förslag om ägaransvar för autonoma fordon.

Vänsterpartiet:
Vi har inte tagit ställning till utredningens förslag.

Socialdemokraterna: Vi vill titta på remissvaren och har därför ännu inte tagit ställning till förslaget. Det är en het fråga.

Centerpartiet: Centerpartiet har inte tagit ställning i frågan. Däremot har en majoritet i riksdagens Trafikutskott förklarat för regeringen att vi vill skynda på att få frågan riktigt utredd. Det finns flera olika frågeställningar kopplade till detta, t ex vem som ansvarar för en bil i bilpool. Det är viktigt att medborgare vågar äga dessa fordon och att de går att försäkra.

Liberalerna: Vi ser det viktigt att reglera vem som bär ansvar för ett fordon när det är autonom drift kontra när det finns manuell drift. Vi avvaktar eventuell remissrunda för att ta ställning.

Moderaterna: Det finns inget enkelt svar på frågan. Hittills har moderaterna varit tydliga med att det är föraren av ett icke-självkörande fordon som är ansvarig, inte ägaren. 

Kristdemokraterna: Vi har inte tagit ställning till utredningens förslag.

Sverigedemokraterna: Om medborgare ska våga köpa ett helt självkörande fordon, t ex en bil utan ratt, måste ansvaret ligga på tillverkaren, inte på ägare eller förare. Då det gäller övriga fordon anser SD att ägarna ska stå för böter. Hastighetsöverträdelser i ATK ska avkriminaliseras och ses som förseelser och inte medföra höga bötesbelopp och körkortsåterkallelser. Då det gäller MC vill inte SD ha en främre skylt. Vi anesr att det borde gå att hitta ett system som fungerar för alla fordon, även motorcyklar.


Fråga 6. Vad har du eller ditt parti gjort för Sveriges motorcyklister sedan valet 2014? Kan du ge några konkreta exempel.

Miljöpartiet: Miljöpartiet i regeringsställning har infört en elfordonspremie som ger stöd upp till 25 % av inköpspriset, 350 miljoner kronor per år 2018-2020 till en elfordonpremie för köp av elmotorcykel, elcykel eller elmoped.

Transportstyrelsen har på regeringens uppdrag gjort det lättare att ta MC-körkort. I den nya föreskriften för MC-prov slopades ett av två manöverprov i lågfart och man har tydligt uttalat att fokus i körprov ska ligga på körning i trafiken. Förändringen ska leda till ökad trafiksäkerhet och öka möjligheten för kvinnor att klara körprovet för MC. Detta underlättar framförallt för kvinnliga MC-förare att ta körkort då de oftare än män hade utmaningar med krypprovet då de oftast är kortare än män. Kvinnliga MC-förare kör dock betydligt säkrare än män i verklig trafik, av de 36 som omkom i MC olyckor 2016 var alla män.

Vänsterpartiet
: Vi har arbetat för att det ges ökade resurser för vägunderhållet på våra lågtrafikerade vägar.

Socialdemokraterna: Vi har lanserat Nystart Nollvisionen och lägger ytterligare 100 miljarder i Nationell Plan till infrastruktur. En del av dessa medel måste spilla över på MC. Några saker som förbättrar motorcyklisternas säkerhet är förbud mot rattsurf och införande av alkobommar i hamnar med färjetrafik från andra länder.

Centerpartiet: Jag har motionerat om krav på ny teknik i tunga fordon för att upptäcka trampcyklister men även MC- och mopedförare. Vi har drivit frågan om skärpta straff för återfallsförbrytare i trafikbrott. Det sker tyvärr allvarliga olyckor med personer som gång på gång sätter sig i ett fordon trots att körkortet är återkallat för upprepade rattfylleriförseelser. Detta måste stoppas.

Liberalerna: Vi påtalar problemen med tex 2+1 vägar. Vi har framhållit vikten av underhåll på våra vägar.

Moderaterna: Jag är motorcyklist och ingår i riksdagens MC-nätverk. Jag har ställt en rad frågor till ansvariga ministrar som handlat om fordonsskatt, ägaransvar för motorcyklister och arbetspendling med MC. Jag har motionerat och krävt utvärdering av körkortskraven för MC- det ska räcka att  ta MC-körkort en gång -, säkrare vägar för MC samt att samhället ska underlätta för fler motorcyklar i trafiken.

Kristdemokraterna: Vi har motionerat om säkrare vägräcken för motorcyklister. Vi har krävt mer resurser till underhåll och nyinvesteringar på vägarna. Vi har krävt att man ska planera vägar utifrån alla trafikanter, även MC.

Sverigedemokraterna: Vi har motionerat tre år i rad om att tillåta motorcyklar i bussfiler och det kommer vi att fortsätta med. Vi har motionerat tre år i rad om att inkludera MC i Nollvisionen då det gäller vägutformning och säkrare vägräcken. Vi kommer att fortsätta att driva frågan.


I Riksdagen avgörs många frågor som har stor betydelse för dig som motorcyklist och MC-ägare. Vi har intervjuat riksdagspolitiker i Trafikutskottet och bett dem ge en kommentar till Sveriges MotorCyklister inför valet.

 


Johan Andersson (s) är ordinarie ledamot i Riksdagens Trafikutskott. 

 


Sten Bergheden (m) Skaraborg, är också värd i Riksdagens MC-sällskap och har ett par motorcyklar hemma i garaget. 
Nina Lundström (l) är ledamot i Trafikutskottet.  

Anders Åkesson (c), Kalmar län, har ett stort motorintresse. 
 

 


Robert Halef (kd) är ledamot i Trafikutskottet. 


 
Karin Svensson Smith (mp) har varit ordförande i Trafikutskottet under den gångna mandatperioden. 


 


Birger Lahti (v) har varit suppleant i Trafikutskottet de senaste fyra åren. 


 


Per Klarberg (sd) har varit ledamot i Trafikutskottet. Han kör motorcykel.